Hà Nội dự trù thu 10.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

The Sunrise Bay Da Nang – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 14/quý khách -UBND triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành thị .
Theo kế hoạch, tổng quy mô đất với thể đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 của thành phố là 102,05ha. dự trù kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 10.000 tỷ đồng, trong đó: Đấu giá mhững tổ hợp thuộc thành phố quản lý sở hữu 68 công trình đã cơ bản đủ điều kiện đấu giá năm 2017 với tổng diện tích đất đấu giá 57,46ha, chuẩn bị đấu trong năm thu được 7.704 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý, qui mô đấu giá khoảng 44,59ha, dự kiến thu 2.296 tỷ đồng.
Nhu cầu ứng vốn từ quỹ Phát triển đất năm 2017 để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật một vài tổ hợp đấu giá quyền sử dụng đất trên 5.000m2: Tổng nhu cầu ứng vốn đối với một số tổ hợp giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật một vài khu đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành thị là 948.669 triệu đồng cho 21 quần thể .
Theo UBND TP Hà Nội, việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác mang hiệu quả quỹ đất, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách một vài cấp; tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành thị .
Căn cứ kế hoạch thực hiện mhững tổ hợp đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017, UBND đô thị giao Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành thị , chủ tịch UBND một vài quận, huyện, thị xã, giám đốc mhững sở, ngành chịu trách nhiệm triển, khai thực hiện, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và phân tích kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017.
Tìm hiểu tài liệu dự án The Sunrise Bay Da Nang